Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo sức chiến đấu cho Đảng (kỳ 1): Ðảng mạnh là do chi bộ tốt

Thứ năm - 11/05/2017 10:19 - Đã xem: 1548
Chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chi bộ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng là nhân tố bảo đảm vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên rèn luyện, nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bởi “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu cho các tổ chức cơ sở đảng. (Ảnh: Lãnh đạo tỉnh và đội ngũ cán bộ chủ chốt tham dự Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: Hoàng Hoài

Chủ trương nhất quán

Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh đến việc cần thiết nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải đề ra giải pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể, kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những vấn đề, nội dung cần thiết để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, tập trung vào các khâu, lĩnh vực qua thực hiện còn hạn chế, chưa đạt được mục tiêu đề ra và những vấn đề mới phát sinh...

Một trong những giải pháp để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Trung ương Đảng cũng đã nhấn mạnh đến việc cần thiết phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"”.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm đến việc duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng. Đặc biệt, sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Ban Tổ chức Trung ương có Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 25/5/2007 (nay là Hướng dẫn số 09) về “Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ”, ngày 8/5/2008, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 26-CTr/TU và tổ chức triển khai chương trình tới đội ngũ cán bộ chủ chốt từ tỉnh tới cơ sở, chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện đến đảng viên.

Bà H’Rem Buôn Yă, Bí thư Chi bộ buôn K62, xã Đắk D’rô (Krông Nô) vận động, tuyên truyền người dân thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: H'Mai

Sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực

Theo đánh giá chung, chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp hơn. Các đảng bộ huyện, thị xã rất quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nên hàng năm đã xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn. Cán bộ các ban xây dựng đảng, cùng với các cấp ủy xã, thị trấn, hàng tháng, xuống tham dự sinh hoạt cùng với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Hầu hết cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở đều nhiệt tình, có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tại chi bộ và có tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ được phân công. Cấp ủy chi bộ đã có một bước chuyển biến tích cực về nhận thức trong tổ chức sinh hoạt chi bộ; nắm vững nội dung, phương thức, quy trình sinh hoạt bảo đảm theo trình tự; bám sát nội dung Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương. Hầu hết các buổi sinh hoạt đều được cấp ủy chi bộ, bí thư chi bộ (đối với chi bộ không có cấp ủy) chuẩn bị kỹ về nội dung, chương trình và thời gian sinh hoạt.

Điều đáng ghi nhận, hiện nay, các chi bộ đã gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra hàng ngày tại cơ sở. Nhiều đảng ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cho các chi bộ trực thuộc về nội dung, cách thức sinh hoạt chuyên đề nhằm tập trung thảo luận sâu một mặt công tác hoặc một vấn đề bức xúc đang đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ. Qua đó, tạo ra bầu không khí sinh hoạt sinh động hấp dẫn hơn, thu hút sự quan tâm của đảng viên, khắc phục được tình trạng chung chung. Việc thông báo tình hình thời sự, kinh tế, xã hội của ngành, địa phương, các chủ trương mới của Đảng, chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đã được thông báo trong chi bộ. Các chi bộ đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước, những việc làm được, chưa làm được và nguyên nhân; tình hình đảng viên; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tính Đảng của đảng viên trong chi bộ; việc học tập theo tinh thần Chỉ thị 03 nay là Chỉ thị 05. Nhiều chi bộ đã phân công cho đảng viên trẻ tìm hiểu trước và kể các câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt của chi bộ.

Ông Điểu Toi (bên trái), Bí thư Chi bộ bon Bu Prăng 1, xã Quảng Trực (Tuy Đức) luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến của người dân để triển khai các nghị quyết của chi bộ đạt hiệu quả. Ảnh: Hoàng Hoài

Phần lớn các chi bộ đã chú trọng đến việc xây dựng nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng tới một cách chặt chẽ và dân chủ. Để xây dựng nghị quyết của chi bộ, chi ủy đã căn cứ vào việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong tháng trước, chương trình kế hoạch công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiện. Đồng thời, chi bộ phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của từng chi ủy viên và đảng viên phụ trách tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Việc thảo luận thông qua nghị quyết của chi bộ đã phát huy tính dân chủ, thẳng thắn xây dựng. Nhiều bí thư chi bộ đã đổi mới phương pháp điều hành như định hướng thảo luận, khuyến khích đảng viên trẻ, đảng viên nữ mạnh dạn tham gia phát biểu ý kiến cũng như dành thời gian trao đổi, tạo sự thống nhất trước khi biểu quyết.

 

Tính đến ngày 31/12/2016, toàn Ðảng bộ tỉnh có 393 tổ chức cơ sở đảng gồm 166 đảng bộ, 227 chi bộ cơ sở và 1.869 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Các chi bộ được tổ chức gắn với nơi ở hoặc nơi làm việc của đảng viên trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Báo cáo chính trị Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Ðắk Nông lần thứ XI cũng đã chỉ rõ, nhiệm kỳ 2010-2015, công tác tổ chức xây dựng Ðảng được quan tâm đúng mức, đồng bộ, liên tục, đạt nhiều kết quả tích cực. Số lượng, chất lượng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Toàn tỉnh đã tập trung kiện toàn, củng cố cấp ủy, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đặc biệt là các tổ chức đảng yếu kém đã được thu hẹp đáng kể. Phần lớn các tổ chức đảng hiện nay đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra. Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Nội dung và tính chất sinh hoạt được nhiều chi bộ đổi mới, từng bước có chuyển biến tích cực.

 

 

>> Kỳ 2: Chi bộ tốt, mọi chính sách của Ðảng được thi hành tốt

Hoàng Hoài

Nguồn tin: Báo Đăk Nông Online

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

emc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây