Phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán trưởng cấp xã

Thứ sáu - 13/06/2014 00:00 - Đã xem: 1763
Ông Trần Ngọc Đồng (ngocdongsn@...) hiện làm kế toán tại UBND xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Ngày 12/11/2013, Chủ tịch UBND huyện ra quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng tại các xã, thị trấn trong huyện và hưởng mức phụ cấp trách nhiệm là 01,5, không được hưởng phụ cấp chức vụ kế toán trưởng.

Sang năm 2014, khi đăng ký quỹ lương 6 tháng đầu năm, kế toán trưởng các xã, thị trấn chỉ được duyệt mức phụ cấp trách nhiệm 0,1 và cũng không được hưởng phụ cấp chức vụ kế toán trưởng.

Ông Đồng hỏi, việc xếp phụ cấp kế toán trưởng như vậy có đúng quy định không? Ngoài phụ cấp trách nhiệm, kế toán trưởng tại các xã, thị trấn trong huyện có được hưởng phụ cấp chức vụ không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Đồng như sau:

Trước ngày 1/1/2014, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

Theo Mục V Thông tư này, mức phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán được quy định như sau:

Kế toán trưởng của các đơn vị kế toán thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu - chi được hưởng mức phụ cấp chức vụ tính bằng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị, cộng thêm phụ cấp trách nhiệm công việc ở mức 1 hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu chung.

Phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán nêu trên được hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị.

Kế toán trưởng và phụ trách kế toán các đơn vị còn lại căn cứ vào mức phụ cấp kế toán trưởng, mức phụ cấp phụ trách kế toán quy định ở trên để vận dụng phù hợp với hoạt động của đơn vị.

Thực hiện hướng dẫn tại Thông tư này, một số UBND tỉnh, thành phố đã ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố đó.

Do ở cấp xã, thị trấn không có trưởng phòng, trưởng ban, nên một số tỉnh, thành phố đã vận dụng xếp mức phụ cấp trách nhiệm công việc của phụ trách kế toán tại các xã, phường, thị trấn phù hợp với hoạt động của đơn vị và địa phương. (Ví dụ: trước ngày 1/1/2014, ở Hà Nội mức phụ cấp là 0,2. Ở Phú Thọ mức phụ cấp là 0,15).

Quy định hiện hành

Ngày 15/11/2013, liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 và thay thế Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV.

Điều 15 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT- BTC-BNV quy định:

- Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tự cân đối thu, chi  (trừ các đơn vị xã, phường, thị trấn) được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2 so với mức lương cơ sở.

- Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các xã, phường, thị trấn được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở.

-  Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị khác được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở vận dụng mức phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán quy định tại Khoản 1 Điều này phù hợp với hoạt động của đơn vị mình.

Vấn đề ông Trần Ngọc Đồng hỏi, căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên tại thời điểm trước và sau ngày 1/1/2014, ông và đồng nghiệp được xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng ở xã, thị trấn trước ngày 1/1/2014 với hệ số 0,15 và sau ngày 1/1/2014 với hệ số 1,0 như ông phản ánh là phù hợp với quy định của pháp luật.

Điểm d2, khoản 8 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP quy định, những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.

Trong bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) không có quy định phụ cấp chức vụ đối với chức danh kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Như vậy, kế toán trưởng chỉ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc theo quy định tại Điều 15 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT- BTC-BNV.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Chính Phủ

 Từ khóa: bố trí, tiêu chuẩn, trưởng ban, phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán trưởng cấp xãông trần ngọc đồ, huyện cẩm khê, tỉnh phú thọ ngày 12/11/2013, chủ tịch ubnd huyện ra quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tại các, thị trấn trong huyện và hưởng mức phụ cấp trách nhiệm là 01, không được hưởng phụ cấp chức vụ kế toán trưởng.sang năm 2014, khi đăng ký quỹ lương 6 tháng đầu năm, kế toán trưởng các xã, thị trấn chỉ được duyệt mức phụ cấp trách nhiệm 0, việc xếp phụ cấp kế toán trưởng như vậy có đúng quy định không ng, kế toán trưởng tại các xã, thị trấn trong huyện có được hưởng phụ cấp chức vụ không luật sư , văn phòng luật sư khánh hưng đoàn luật sư hà nội trả lời ông đồng, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán, mức phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán được quy định như sau: kế toán trưởng của c, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đơn vị sự nghiệp t, cộng thêm phụ cấp trách nhiệm công việc ở mức 1 hệ số 0, mức phụ cấp phụ trách kế toán quy định ở trên để vận dụng phù hợp, một số ubnd tỉnh, thành phố đã ban hành quyết định quy định tiêu chuẩn, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán, thành phố đó do ở cấp xã, thị trấn không có trưởng phòng, nên một số tỉnh, thành phố đã vận dụng xếp mức phụ cấp trách nhiệm công việc của p, phường, thị trấn phù hợp với hoạt động của đơn vị và địa phương #40;ví dụ, ở hà nội mức phụ cấp là 0, liên bộ tài chính và bộ nội vụ đã ban hành thông tư số 163/, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị sự nghiệ, chi #40;trừ các đơn vị xã, thị trấn) được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0, thị trấn được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0, căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên tại thời điểm trước và, ông và đồng nghiệp được xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán, thị trấn trước ngày 1/1/2014 với hệ số 0, khoản 8 điều 6 nghị định số 204/2004/nđ-cp quy định, những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm , bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc trong b, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước #40;ban hành kèm theo nghị định số , phụ trách kế toán như vậy, kế toán trưởng chỉ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc t, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

emc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây