Nhân 69 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2017): Mãi vẹn nguyên giá trị

Chủ nhật - 11/06/2017 06:37 - Đã xem: 2310
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, coi đó là một bộ phận quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước mà còn là tấm gương mẫu mực trong những phong trào thi đua. Và ngày nay, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi vẹn nguyên giá trị phát huy trong đời sống xã hội.

Đồng bào Dao ở xã Nâm N'đir (Krông Nô) đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp ở các khâu làm đất, thu hoạch. Ảnh: Hồ Mai

Trong những năm qua, cả nước bước vào thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bên cạnh những thuận lợi, đất nước đang đứng trước nhiều thử thách, khó khăn, đòi hỏi phải phát huy cao độ lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc trong mỗi người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh càng cần được nhận thức đầy đủ, nhân rộng và thực hiện một cách hiệu quả hơn.

Thực tế, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trong những năm qua cũng đã có nhiều chỉ thị, quyết định về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Qua thực tiễn, công tác thi đua khen thưởng thời kỳ này đã tập trung khắc phục những yếu kém, tạo sự đồng bộ trong từng khâu tổ chức, thực hiện thúc đẩy phát triển kinh tế,  xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh trên các mặt trận tư tưởng, chính trị, văn hóa... chống mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, chống đói nghèo và lạc hậu, xây dựng đất nước theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhận thức sâu sắc phong trào thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11/6 hằng năm là “Ngày Truyền thống thi đua yêu nước”. Từ đó đến nay, nhân dân đã đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc triển khai sâu rộng và hiệu quả.

Các phong trào thi đua đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với công tác tổ chức, vận động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Các phong trào thi đua yêu nước: Tích cực đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới” gắn với nhiệm vụ xây dựng xã, phường trong sạch, vững mạnh, không có tệ nạn xã hội, Ngày vì người nghèo; các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân và người lao động; nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”; phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà; thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công an nhân dân thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, “Vì an ninh Tổ quốc”; thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang... là hình thức thi đua mới trong tình hình mới.

Các vận động viên tranh tài nội dung đẩy gậy tại Hội thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực phía Nam tại TP. Buôn Ma Thuột từ ngày 31/5 - 4/6 vừa qua. Ảnh: Lê Phước

Hiện nay, các cấp, các ngành đang triển khai sâu rộng các phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng có giá trị to lớn.

Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra được các mục tiêu, bước đi, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện cụ thể và phải được tiến hành đồng bộ, rộng khắp, liên tục trên các lĩnh vực. Trong quá trình triển khai thực hiện, việc kiểm tra, đôn đốc; đồng thời thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để nhân rộng mặt tích cực, đẩy lùi những hạn chế, tiêu cực; khơi dậy phong trào thi đua sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng sẽ được các cấp, các ngành chú trọng.

Có thể nói, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay đã và đang không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn; tận tụy, gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đại hội XII của Đảng đề ra. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước trên con đường phát triển chủ nghĩa xã hội.

Bình Minh

Nguồn tin: Báo Đăk Nông Online

emc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây