Kỷ niệm Truyền thống 93 năm ngành Tuyên giáo của Đảng 01/8

Thứ ba - 01/08/2023 01:39 - Đã xem: 333
Ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8” tạo được tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Với ý nghĩa đặc biệt đó, năm 2007 Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm là Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.
z4565090938381 52725e3a19c09eb8fc0d212a63f78126
Trong suốt các thời kỳ cách mạng, dù ở bất cứ giai đoạn nào, công tác Tuyên giáo luôn được Đảng ta xác định là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội. Trải qua 93 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mặc dù tên gọi, cơ cấu tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có những thay đổi để phù hợp với từng giai đoạn cách mạng nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục, tuyên truyền của ngành Tuyên giáo là thống nhất và xuyên suốt. Công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nhất là thế hệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo của Đảng.
          Chặng đường 93 năm phát triển và trưởng thành, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng. Sự đóng góp của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật, đó là tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam; nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Cùng với nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo cả nước, trải qua 33 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tuyên giáo của huyện Cư Jút đã có nhiều nỗ lực, không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cố gắng, phấn đấu xứng đáng là lực lượng nòng cốt của Đảng bộ, chính quyền huyện trên mặt trận tư tưởng, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng các cấp vào cuộc sống. Với phương châm “sâu sát thực tế” ngành Tuyên giáo huyện Cư Jút đã không ngừng đổi mới, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trong huyện tham mưu cho Đảng bộ huyện chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mạng xã hội vào triển khai các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
Công tác định hướng thông tin, tuyên truyền được thực hiện nghiêm túc, toàn diện, bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy, gắn với nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng, An ninh của huyện, góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, qua đó tạo khí thế, niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính quyền từ huyện đến cơ sở.  
Từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, quyết liệt, đi vào chiều sâu, tạo được thế trận đồng bộ, mạnh mẽ.
         Tự hào về truyền thống 93 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Tuyên giáo của Đảng, ngành Tuyên giáo của huyện Cư Jút tiếp tục đoàn kết, chủ động, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, chuyên nghiệp, hiện đại hơn trên lĩnh vực công tác, không ngừng vun đắp niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, góp phần đưa huyện Cư Jút phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới và đưa Cư Jút trở thành địa phương vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về Quốc phòng, An ninh của tỉnh Đắk Nông./.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

emc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây